Диагностика сформированности учебных достижений и роль системно-деятельностного подхода в повышений качества географических знаний обучающихся
journal-pedpsy.kaznpu.kz поиск Поиск
pdf (English)

Ключевые слова

системно-деятельностный подход, проблемное обучение, нестандартные задания, творческий подход, личностно-ориентированный подход, познавательная активность.

Как цитировать

Kumarbekuly S., Abdimanapov B. Диагностика сформированности учебных достижений и роль системно-деятельностного подхода в повышений качества географических знаний обучающихся // Педагогика и психология. – 2022. – № 4(53). – С.296–303: DOI: 10.51889/2364.2022.91.44.013 [Электронный ресурс]: URL: https://journal-pedpsy.kaznpu.kz/index.php/ped/article/view/1096 (дата обращения: 4.10.2023)

Аннотация

Мақалада білім беру мақсаттарына қол жеткізу үшін білім беру қызметін одан әрі үйлестіру үшін қажет білім алушылардың бұрын қалыптасқан оқу жетістіктерін диагностикалаудың рөлі мен әдістемесі қарастырылған. 8 және 9-сынып географиясы бойынша материал мазмұнының мысалында білім алушылармен алған білімдерін диагностикалау және жаңа оқу нәтижелерін қалыптастыру бойынша эксперименттік жұмыс жүргізу тәжірибесі көрсетілген.

Қазақстандық мектептегі білім беруді жаңғырту соңғы жылдары елеулі өзгерістерге ұшырады. Білім беру мекемелерінің оқытудың жаңа білім беру стандарттарын қабылдауы және оны педагогикалық ұжымның дұрыс түсінуі бірқатар міндеттерді шешуге бағытталған, оның басты міндеті-өзінің болашақ траекториясын өз бетінше ұйымдастыра алатын және заманауи ақпараттық ортада қиындықсыз еркін бағдарлай алатын жаңа қазақстандық оқушы тұлғасын қалыптастыру.

Сондықтан білім беру мекемелеріндегі білім алушылар қызметінің маңызды аспектісі олардың функционалдық сауаттылығы мен ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілігі болып табылады. Осы құзыреттерді қалыптастыру кезінде және әртүрлі ақпарат алуға бағытталған өзіндік жұмысты ұйымдастырудың біліктері мен дағдыларын қалыптастырудағы мәселелерді шешу кезінде оқу міндеттерін сапалы шешу үшін оқу жетістіктерін өлшеудің нақты критерийлері мен әдістері қажет екенін атап өткен жөн.

Біздің пікірімізше, білімді қалыптастырудың ең тиімді педагогикалық және дидактикалық технологияларының бірі жүйелік іс-әрекеттік тәсіл болып табылады.

Бұл аспектіде географияның физикалық география, әлеуметтік және экономикалық география сияқты бөлімдері білім беру қызметін жандандырудың жан-жақты және сәтті мүмкіндіктеріне ие.

Қазақстандық білім берудің заманауи стратегиясы мұғалімдерді оқушылардың жан-жақты білімге, практикалық іскерліктер мен дағдыларға, шығармашылық және әрекеттік тәсілдемеге және жеке жауапкершілікке сүйенетін пәндік құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағдарлайды.

ХХІ ғасырдағы мектептегі білім беру жүйесінде басты назар тұлғаның зияткерлік және адамгершілік дамуына аударылады, бұл сыни ойлауды қалыптастыру қажеттілігін, қазіргі ақпараттық кеңістікте бағдарлай білуді болжайды.

https://doi.org/10.51889/2364.2022.91.44.013
pdf (English)