Akimbekova, S., Z. Kulekenova, Z. Yeshimbetova, B. Agabekova, and B. Arystanbekova. “IDENTIFYING THE IMPACT OF BULLYING IN SCHOOL”. Pedagogy and Psychology, vol. 56, no. 3, Sept. 2023, pp. 40-47, doi:10.51889/2960-649.2023.15.3.004.