Akimbekova, S., Kulekenova, Z., Yeshimbetova, Z., Agabekova, B. and Arystanbekova, B. (2023) “IDENTIFYING THE IMPACT OF BULLYING IN SCHOOL”, Pedagogy and Psychology, 56(3), pp. 40–47. doi: 10.51889/2960-649.2023.15.3.004.