Syrymbetova, Layla Sarkytovna, Zhanbol Oktyabrovich Zhylbayev, Zaru Kasymovna Kulsharipova, Manargul Umirzakovna Mukasheva, and Dariya Abykenova. 2023. “PARAMETERS AND CRITERIA OF THE SCHOOL EDUCATIONAL ENVIRONMENT EXPERTISE”. Pedagogy and Psychology 56 (3):124-30. https://doi.org/10.51889/2960-649.2023.15.3.014.