Akimbekova, Sherkhan, Zh.G. Kulekenova, Z.B. Yeshimbetova, B.N. Agabekova, and B.A. Arystanbekova. 2023. “IDENTIFYING THE IMPACT OF BULLYING IN SCHOOL”. Pedagogy and Psychology 56 (3):40-47. https://doi.org/10.51889/2960-649.2023.15.3.004.