(1)
Syrymbetova, L. S.; Zhylbayev, Z. O. .; Kulsharipova, Z. K.; Mukasheva, M. U.; Abykenova, D. PARAMETERS AND CRITERIA OF THE SCHOOL EDUCATIONAL ENVIRONMENT EXPERTISE. P&P 2023, 56, 124-130.